มอบเงินสนับสนุนเทศกาลประจำปี 2564 แก่ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (จ้อสู่ก้ง) และศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง (หล่อโรง)

เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีกินผักที่มีมาอย่างยาวนาน บริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด จึงขอมอบเงินสนับสนุนเทศกาลประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 5,000 บาท ให้แก่ศาลเจ้ายกเค่เก้ง (จ้อสู่ก้ง) และศาลเจ้าซุ่ยบุ่นต๋อง (หล่อโรง)