รู้จักเรา

คุณบุญ ยงสกุล

ประธานกรรมการ

คุณภาณุพงศ์ กริชจนรัช

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณณัฐวุฒิ สัจจพุทธวงศ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คุณนิยม บุญมี

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

คุณธณัชช์กรณ์ จันทร์อ่อน

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

คุณปิยะศักดิ์ พิชัยยุทธ์

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ

คุณเศกสรรณ์ น้อมระวี

ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุน