รู้จักเรา

วิสัยทัศน์

“ มุ่งสู่การเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำ เชิงการท่องเที่ยวและพักผ่อน เพื่อการอยู่อาศัยและการลงทุน ในพื้นที่ฝั่งอันดามันของประเทศไทย ”

พันธกิจ (Mission)

  • บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล มีความซื่อสัตย์ และจริงใจต่อผู้มีส่วนได้เสีย และ มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและ สิ่งแวดล้อม
  • สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ โดยบูรณาการความต้องการของลูกค้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต ให้มีรูปแบบที่แตกต่าง เพื่อความประทับใจของผู้อยู่อาศัยและลูกค้า
  • ใส่ใจบริการหลังการขายให้ดีเลิศ เพื่อเสริมสร้างความเชื่อมั่นและความสัมพันธ์ที่ดีในระยะยาวกับลูกค้าและผู้อยู่อาศัย
  • ควบคุมดูแล การบริหารงานให้เป็นไปตามเงื่อนไขเวลา งบประมาณ และคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนดไว้
  • พัฒนาความสามารถของบุคลากรอย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสู่ความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนขององค์กร