รู้จักเรา

คุณธัณธภัช ขนุนอ่อน

ผู้จัดการฝ่ายขายและกิจการต่างประเทศอาวุโส

คุณราตรี จันทร์เพชร

รองผู้จัดการแผนกขาย

คุณอัจฉรา จิตนุรักษ์

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

คุณกรวรรณ สมาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย