Boat Pattana Co., Ltd. | 荐引土地出售

荐引土地出售

เอกสารประกอบในการนำเสนอขายที่ดิน(หน้าเสนอขายที่ดิน)
1. แผนที่ตั้งของที่ดินอย่างชัดเจนพร้อมระบุเนื้อที่รวมทั้งหมด และราคาที่นำเสนอ
2. สำเนาโฉนดที่ดิน
3. ระวางที่ดินหรือรูปที่ดิน
4. สำเนาบัตรประชาชนของผู้นำเสนอขาย
รายชื่อเจ้าหน้าที่(หน้าเสนอขายที่ดิน)
คุณ ภาณุพงศ์
เวลาในการนำส่งเอกสาร(หน้าเสนอขายที่ดิน)
จันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 น. ถึง 17.00 น.
สถานที่นำส่งเอกสาร(หน้าเสนอขายที่ดิน)
143/185 หมู่ที่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร(หน้าเสนอขายที่ดิน) 076 390 456
แฟ้กซ์(หน้าเสนอขายที่ดิน) 076 390 979
อีเมล์(หน้าเสนอขายที่ดิน) lands@boatpattana.com

แผนที่ในการจัดส่งเอกสาร(หน้าเสนอขายที่ดิน)