Boat pattana Co., Ltd. | โครงการ Bike for Dad

โครงการ Bike for Dadบริษัท โบ๊ทพัฒนา จำกัด ร่วมแจกน้ำในกิจกรรม Bike for Dad บริเวณ วัดไชยธาราราม (วัดฉลอง) ภูเก็ต
ธันวาคม 2558